Vi har fokus på miljø og bærekraft

Miljø og Bærekraft

Miljø og Bærekraft

itide tar miljø på alvor og etterstreber en god miljøprofil. Miljøfokus skal inngå som en integrert del av vår virksomhet. Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og tilrettelegge infrastruktur og systemer for at ansatte i itide skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet.

1. Kjøretøy og begrensing av miljøbelastning

1. Kjøretøy og begrensing av miljøbelastning

Vi har satt opp alle våre kjøretøy i et dynamisk flåtestyringssystem som er en plattform for blant annet miljøovervåkning.

I dette systemet kan vi hente ut forskjellige rapporter knyttet til kjøreadferd som drivstofforbruk, miljøeffektivitet, hastighetskontroll etc.

For å øke bevissthet og bidra til motivasjon arrangerer vi jevnlig internkonkurranser, der sjåførene som kjører mest miljøeffektivt i en gitt periode blir premiert.

Vi kan generere ønskede varslinger og/eller rapporter for oppfølging av avvik, f.eks. brudd på bestemmelsene for kjøre- og hviletid. Ved etterspørsel kan vi henvise til våre digitale rutiner i dette systemet.

De fleste biler får automatisk innkalling til service/kontroll iht. avtale med billeverandør. Dersom ikke automatisk innkalling kan settes opp vil vi manuelt sette opp varsling for neste kjøretøykontroll. Utstyr som får jevnlig vedlikehold og kontroll har mindre slitasje på miljø. Dokumentasjon på utført service, kontroll og andre verkstedshåndteringer legges direkte i portalen.

itide har en relativt ung bilpark med tanke på bransjestandard. Kjøretøy i klasse B (varebiler) utgjør majoriteten av vårt utstyr. Nyere og mindre kjøretøy har lavere utslipp og mindre belastning på ytre miljø enn eldre og større biler.

Alle kjøretøy som skal benyttes til oppdrag knyttet til avtalen har dieselmotor i Euro VI-klasse. Kjøretøy med Euro VI-teknologi har lavere utslipp av helseskadelige avgasskomponenter enn hva som er tilfelle med tilsvarende kjøretøy i lavere Euroklasse.

For å minimere utslipp ytterligere er AdBlue brukt på alle våre dieseldrevne kjøretøy. Nitrogenoksider (NOx) er en stor kilde til atmosfærisk forurensning og fører blant annet til smog i byområder. Ved å tilsette AdBlue til drivstoffet omdannes skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp. Ved bruk av AdBlue reduseres derfor utslippene betraktelig.

2. Avfallshåndtering

2. Avfallshåndtering

Som en viktig del av vårt miljøarbeid har vi avfallssortering i flere klasser. Eksempler på avfallstyper til sortering for terminal- og kontorpersonell:

  • LDPE (folieplast klar/farget)
  • EPS (isopor)
  • Papp, papir og kartong
  • Restavfall
  • Trevirke
  • Stål/metall
  • Spesialavfall/farlig avfall

Alt vårt avfall håndteres forskriftsmessig og leveres til godkjent avfallsanlegg.

For å hindre forurensing ved rengjøring av biler er det installert sandfang og oljeutskiller tilknyttet vår egen vaskehall. Oljeutskiller hindrer forurensning ved riktig type og bruk. Denne tømmes og kontrolleres iht. kommunale krav av godkjent tømmeoperatør. Vi benytter kun miljøsertifiserte vaskemidler i vår vaskehall.

3. Logistikkoptimalisering

3. Logistikk-optimalisering

Effektiv logistikk er både kostnads- og miljøbesparende. Et elementært ledd i vårt arbeid med miljøpåvirkning er vårt kjørekontor. Fra vårt kjørekontor optimaliseres logistikkprosessene for å til enhver tid oppnå ressurs- og materiellbesparelser samt utnytte fyllingsgrad på driftsmateriell maksimalt. Et godt TMS-system er derfor viktig for miljøet. Vårt transportplanleggingsverktøy gir oss blant annet sanntid oversikt over alle ordre, hvor alle kjøretøy befinner seg til enhver tid, fyllingsgrad og vektbelastning pr. bil. Status på oppdragene fra sjåfør (f.eks. bekreftet, lastet, levert) er også synlig slik at befraktere kan planlegge og utnytte materiell/ressurs mest optimalt. Systemet kan også kalkulere smarteste rute for en henting/leveranse ut fra hvor bilene er, hvilke oppdrag som skal utføres og fyllingsgrad.

Selv det beste TMS-systemet kan imidlertid aldri erstatte et godt befrakterteam. Våre 6 dedikerte medarbeidere på trafikkstyring har lang erfaring og sterk kompetanse på transport og logistikk. Kombinert har vårt kjørekontor alene opparbeidet over 100 år bransjeerfaring. Befrakterne sitter tett, i åpent landskap, for å utnytte synergier på tvers av sine geografiske ansvarsområder.

Alle oppdrag sendes elektronisk til sjåførenes håndterminal. Dermed unngår vi ekstra transport til vårt kjørekontor for å få tildelt fraktbrev/oppdragsinformasjon til rett sjåfør.

Utskrift av fraktbrev gjøres kun i tilfeller der oppdragsart og/eller oppdragsgiver krever dette, for spare miljøet.

4. Miljømål

4. Miljømål

Fremtiden er utslippsfri. itide har derfor etablert en intern bærekraftstrategi for kjøretøy med følgende mål:

Tidslinje Mål Spesifikasjoner
Fortløpende Nullutslipps- eller biogassteknologi på nyanskaffelser Alle nye kjøretøy skal være klimanøytrale eller utslippsfrie.
Innen 2025 Nullutslipps- eller biogassteknologi i byregioner Alle kjøretøy i Oslo og evt. andre bykjerner i vårt dekningsområde skal være klimanøytrale eller utslippsfrie.
Innen 2027 Nullutslipps- eller biogassteknologi på alle kjøretøy Alle kjøretøy i vårt eget dekningsområde skal være klimanøytrale eller utslippsfrie.

 

itide har som internt krav å bli enda bedre i fremtiden. Implementering av et effektivt miljøstyringssystem, integrert i selskapets overordnede målsettinger, vil bidra til intern og ekstern styring av både direkte og indirekte miljøpåvirkning.

Gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell, kan vi både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner. Vi har stor tro på at en dokumentert standard for våre miljøforpliktelser vil vi styrke selskapets engasjement for en bærekraftig utvikling og ressursbruk, med omtanke for klimaendringer og økosystemer.

Vår ambisjon er derfor å sertifiseres med et definert miljøstyringssystem som inngår som en del av organisasjonens policy, der bærekraft og samfunnsansvar har høy prioritet.

Vi tilbyr våre kunder miljørapport

Ønsker du å følge med på vår hverdag?

Vi tilbyr nå miljørapporter til alle våre kunder. Velg fra enkel rapport til månedlig utvidet rapport med sendingsstatistikk. Klikk på knappen nedenfor for å lese mer.