Logistikkordbok

Logistikkordbok

Logistikk er et omfattende begrep – på denne siden får du hjelp til å finne forklaringer på de fleste ord som har med transport og logistikk å gjøre

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W

Ord og uttrykk fra A til Å

ABC-analyse

En metode for å identifisere de viktigste/mest betydningsfulle områdene en jobber med

ADR

Internasjonalt regelverk for transport av farlig gods på veg

Advisering

Underretning til mottaker om ankommet gods

Agentur

Agentens rett til å selge varer for en annens regning

Aktivt innkjøp

Innkjøper optimerer mengder, pris og kvalitet. Leverandøroppfølging hører også med

Alternativ leverandør

En leverandør som kan brukes i forbindelse med levering av vare eller tjeneste, dersom hovedleverandør ikke kan brukes

Anbud

Formelt tilbud etter bestemt prosedyre. Ofte ikke forhandlingsbart

Ankomstmelding

Melding om ankommet ufortollet gods fra utlandet

Ankomsttidspunkt

Tidspunktet for når en vare finnes tilgjengelig i bedriften

Anskaffelsesprosess

Hele prosessen fra å identifisere behovet for en vare eller tjeneste, lage kravspesifikasjon, forespøsel/anbud, forhandlinger, kontraktsinngåelse og oppfølging av inngått avtale

ARE

Arctic Railway Express – godstog mellom Narvik – Oslo

Artikkelnummer

En unik sammensetning av tegn/tall som identifiserer et produkt

Artikkelregister

Et register som unikt identifiserer bestemte produkter

A-vilkår

Mest omfattende transportforsikringsvilkår

Avrop

Bestilling innen en rammeavtale

Avtalefrakt

Spesialfrakt i henhold til inngått avtale mellom transportør og kunde

AWB

Betalingsbetingelse, Airway bill

B-2-B

Business to business, dvs e-handel på bedriftsmarkedet

B-2-C

Business to consumer, dvs e-handel i forbrukermarkedet (privat sluttkunde)

Bar-kode

Se strekkode

Barterhandel

Bytte av varer og tjenester uten bruk av penger

Bedriftspakke

Rimelig alternativ for sending av pakke, vektbegrensning opptil 30 kg

Befrakter

Operativ trafikkplanlegger, kalles nå for trafikkleder

Benchmarking

En ledelsesprosess for å overvåke og måle et selskaps produkter, servicepresentasjon og interne prosesser mot de tøffeste konkurrentene, eller selskap som er kjent for å lede an innenfor sin industri

Bestilling

Plassering av ordre hos leverandør, for levering av varer eller tjenester

Bestillingspunkt

Den lagermengde av en vare der ny bestilling må foretas

Bestillingssyklus

Beskriver et fastlagte eller gjentatte bestillingsintervall

Bestillingstidspunkt

Det tidspunktet en bestilling mottas, eller det tidspunkt bestillingen sendes

Betalingsbetingelser

Når og hvordan leveransen skal betales

Booking

Bestilling av plass for gods som skal sendes. Nyttes spesielt for partigods og eksportsendinger

BPR

Business Process Reenginering – prosessutvikling,dvs. arbeidet med å kartlegge, analysere og forbedre arbeidsprosesser

Bufferlager

Lager som brukes til å «ta topper».

Bulkgods

Varer i uemballert form

Bulkvare

Upakket, homogen vare som ligger løst i transportmiddelet, f.eks. olje

B-vilkår

Utvidet transportulykkesforsikring

CAD

Betalingsbetingelse, cash against document

Cargo

Last i skip

CFR

Leveringsbetingelse, omkostninger og frakt. Kjøper overtar risiko og omkostninger etter lossing på skip

CIF

Leveringsbetingelse, omkostninger,forsikring og frakt inkl. Kjøper overtar risiko og omkostninger etter lossing på skip

CIM

Convention Internationale concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer. Fransk betegnelse for den internasjonale overenskomst om godstransport med jernbane

CMR

CMR er en konvensjon som danner grunnlaget for lov om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei, og gjelder bare internasjonal transport

COD

Cash on delivery – Betalingsbetingelse. itide praktiserer dette som et utleveringsforbehold. Vareverdien og/eller frakt må være betalt før utlevering.

Consignment Number

Sendings nummer

Container

Beholder for oppbevaring av gods

Containerovervåking

Med navigeringsutstyr er det mulig å finne ut hvor en container/bil befinner seg til enhver tid

C-produkt

Det produkt i en ABC-klassifisering, som tilhører den store gruppen produkter som representerer en liten del av volumverdien eller dekningsbidraget

CRM

Customer relationship management – strategi for å styrke kundepleie og kundelojalitet

Cross-docking

Sammenstilling av underleveranser fra flere underleverandører til en hovedordre

C-vilkår

Begrenset transportulykkesforsikring

DDP

Leveringsbetingelse, delivered duty paid, levert fortollet. Kjøper overtar risiko og omkostn. fra og med leveringstidspunkt

DDU

Leverinsgbetineglse, delivered duty unpaid, levert ufortollet. Kjøper overtar risiko og omkostn. fra og med leveringstidspkt.

DDØ

Direktedistribusjon østlandet, gods som ikke terminalbehandles, fra dør-til-dør

Deklarasjonsforsikring

Denne kontraktsform passer for bedrifter som til stadighet har forsendelse i risiko. Innenfor avtalte forsikringsvilkår har bedriften automatisk transportforsikring uten forhåndsanmeldelse av hver enkelt sending

Deklarasjonsordning

Deklarasjonsordningen er en avtale som inngås mellom vare-eier og tollvesenet

Delelager

Lagerførte produkter som inngår i andre produkter

Dellevering

Oppdeling av en bestilt leveranse, normalt p.g.a manko

Deterministisk etterspørsel

Sikker eller fast etterspørsel etter varer eller tjenester

Direkte

Dekker alle våre tjenester som går direkte fra våre kunder til endelig mottaker

Distribusjon

Spredning av gods fra terminal og ut

Distributør

Lokal transport til flere kunder, person/bedrift som distribuerer noe

DOT

Leveringsbetingelse, delivered on truck

DRP

Distribution Resource Planning. System for styring av distribusjon, herunder bestemme periodiske leverandørbestillinger og tidsbaserte leveranseplaner. Det genereres planer for hva som skal leveres, hvor mye, hvor og til hvilket tispunkt

DSD

Direct store delivery. Distribusjonsløsning hvor varer fra en leverandør leveres direkte til detaljist

EAN

European Article Numbering, organisasjon , har nummersystem som gir produkter et unikt optisk lesbart nummer

EDI

Electronic Data Interchange, elektronisk overføring av forretningsdata mellom to datamaskiner i et standardisert format

EDIFACT ISO 9735

Er «»språket»» i EDI meldingen, dvs. et standard overføringsformat

minItide

itide sin PC-baserte løsning for elektronisk overføring av fraktinformasjon

EDIPAY

Løsninger som gjør det mulig å utveksle elektronisk betalingsformidling mellom bedrift og postgiro, banker og bankenes betlingsformidling (BBS)

eFaktura

eFaktura er bankenes løsning for elektronisk formidling og presentasjon av regninger rett i nettbanken

E-handel

Elektronisk handel, omfatter alle transaksjoner i en handels prosess

Eksportklarering

Oppdrag fra kunde som omfatter utfylling av fraktdokumenter, offentlige dokumenter og ekspedisjon av disse

Ekspresslevering

Hurtiglevering av gods (itide produkt – dedicated express)

Elektronisk markedsplass

Portal/sted på internett som kobler selgere og kjøpere

Embargo

Tilbakeholdelse av vare eller skip

Engrosprisindeks

Indeks over engrosprisendringene fra SSB

EOQ

Econimic Order Quantity – økonomisk ordrestørrelse. Den ordrestørrelsen eller innkjøpsmengden som gir de laveste totalkostnadene

ePOD

Bevis, i form av signatur/kvittering på skjerm/web, på at godset er utlevert

ERP

Enterprice Resource Planning. Bedriftskritiske systemer som brukes til å styre en bedrifts produksjon, økonomi (herunder salg/innkjøp/lager) og personaladministrasjon

Elektronisk signatur

Elektronisk signatur og digital signatur brukes gjerne om hverandre. Digital signatur kan benyttes til å «signere» digital informasjon på «samme måte» som underskrift på et papirdokument. Forutsetter bruk av digitale sertifikater

Etterfrakt

Sendingens fraktandel fra siste områdestasjon fram til utleveringsstedet, når sendingen er blitt transportert over en hovedrelasjon

Etterkalkyle

Kostnadsberegning av et produkt eller en artikkel etter at produksjonen har skjedd

EUR pall

Mål: 120×80 cm etter NS nr. 1532

Expediting

Leveranseoppfølging fra kjøperens side, spesielt mot leveringstiden

EXW

Leveringsbetingelse – ex works, kjøper overtar risiko ved fabrikk, som må navngis

Farlig gods

Gods klassifisert iht. internasjonale betingelser for transport av farlig gods

Faste kostnader

Kostnader som ikke varierer med produksjonsmengden innenfor den gitte kapasitetsgrensen

Ferdigvarelager

Lager av sluttprodukter

FIFO

Først inn – først ut (på lageret)

Fjerdeparts logistikk

Aktør som styrer tredjepartslogistikken til andre firma, opptrer som megler

FOB

Leveringsbetingelse – free on board, kjøper overtar risiko når godset er losset på skip

FOQ

Fixed Order Quantity. Prinsipp om fast ordremengde ved innkjøp

Force majeure

En uberegnelig hendelse som kommer utenfra med en uimotståelig kraft

Fordringer

Krav på penger eller ytelser fra en kreditor/skyldner

Forfrakt

Sendingens fraktandel fra innleveringsstedet til første områdestasjon, når sendingen skal videretransporteres over en hovedrelasjon

Forhandling

Drøfting for konkludering av utførelse, priser, betingelser, etc

Forkalkyle

Kostnadsberegning av et produkt før produksjonen har skjedd

Forpassing

Fremsendelse før fortolling

Forsyningsledelse

Omfatter alle forsyningsaktiviteter i samspillet mellom leverandører, deres underleverandører og kunden

Forsyningsstrategier

De prioriterte, rammebeslutninger og veivalg bedriftsledelsen velger å ta i forhold til forsyningsvirksomheten

Fortolling

Etter oppdrag fra kunde (sender/mottaker) foreta utfylling av nødvendige dokumenter. Utføre ekspedisjon hos tollvesenet av ufortollet gods fra utlandet, samt besørge utlevering

Frakt

Det beløp som kunden betaler for transport

Fraktandel

Forfrakt, etterfrakt, hovedfrakt eller del av hovedfrakt/avtalefrakt som danner grunnlag for avregning med transportør

Fraktberegningsvekt

Høyeste verdi av volumvekt og virkelig vekt. Transportbransjens måte å regne om volum til vekt. Pakkens volum (dm3) = Bredde x lengde x høyde i cm, delt på 1000. Volumet deles deretter med en omregningsfaktor, som vanligvis er 3,5

Fraktbrev

Dokument som følger varene fra avsender til mottaker

Fraktfører

En person som utfører en transport (utførende fraktfører), eller en som har tatt på seg en transportoppgave ( kontraherende fraktfører)

Fraktoverenskomst

Den avtale som inngås mellom kunde og transportør for transport av en sending

Franchise

Egenrisiko ved forsikring

Fremstillingstid

Den totale tid som brukes for å tilvirke et produkt

Frihavn

Avsperret område uten fortolling for lagring, handel og bearbeiding

Frilager

Som frihavn, men bare et enkelt lagerområde

Fysisk transport

Fysisk forflytning av materiale fra ett sted til et annet

Gantt-skjema

Et grafisk hjelpemiddel for å utarbeide og illustrere tidsplaner

Giro-service

Varene utleverer kun mot godkjent kvittering på at girobeløpet er betalt eller belastet konto

Gjenanskaffelsestid

Tid fra bestillingspunkt er nådd til ny forsyning kan utleveres

Gjennomløpstid

Tiden fra en prosess startes til aktivitetene i prosessen er ferdig. Dette kan f.eks. være tiden i en produksjonsmaskin

Gjennomsnittslager

Maksimums- + minimumslager delt på to

Global sourcing

Søking etter alternative leverandører over hele verden, spesielt i land med lavt kostandsnivå

Gods

Med gods menes alle fysiske objekter som blir transportert, bortsett fra mennesker

Godshus

Det samme som terminal

Godsstrøm

Den mengde gods som transporteres pr. tidsenhet mellom to bestemte steder.Eksempelvis tonn pr. år,kubikkmeter pr. dag, stk pr. time

Godsterminal

Et knutepunkt i et transportsystem hvor det sorteres og omlastes gods

Grønn logistikk

Fokuserer på miljøaspektet ved den fysiske vareflyten

Grønn retur

Fellesbetegnelse for retursystem for innhenting og transport av produkter til ombruk,gjenvinning eller sluttbehandling

GX

Godsekspeditør

Halvfabrikat

En egenprodusert eller innkjøp, delvis bearbeidet artikkel, som inngår i sluttproduktet.Helfabrikat
Vanlige betegelser er ferdigprodukt eller sluttprodukt. Dvs varer som er klare til å leveres til kunder

Hentegods

Gods som mottaker selv må hente på ekspedisjonssteder med etablert utkjøring, enten på grunn av godsets beskaffenhet, eller inngått henteavtale

Hittegods

Gods som tross underretning til mottaker og sendt forholdsordre til sender fortsatt beror uavhentet etter to måneder, regnet fra ankomstdato. Hittegods omfatter også overtallig og umerket gods som ikke kan identifiseres

Hjem-levering

Det samme som privatlevering

Hovedfrakt

Sendingens fraktandel mellom første og siste områdestasjon

Hovedleverandør

Den leverandør av en artikkel som man vanligvis legger innkjøpsordren til

Hovedrelasjon

Hovedrelasjon er strekninger mellom områdestasjoner

Hub

Se Godsterminal

Høylager

Benevnelse på pallebasert lager fra 10 til 25 m

IATA

International Air Transport Association. Hovedorganisasjon for internasjonale linjeflyselskap

IKT

Informasjon- og kommunikasjons teknologi

Incoterms

International Commercial Term – Standardiserte internasjonale leveringsbetingelser (13 alternativ)

Innhentingsgods

Gods som hentes hos kunde for transport fra terminal

Innkjøpsstrategi

Å sette, og å arbeide for innkjøpets mål på lang sikt

Interfrigo

Interfrigo er en kjølevognorganisasjon hvor de fleste europeiske jernbaneforvaltninger er aksjonærer

Intermodale transporter

De tilfeller hvor minst to transporter benyttes

Internasjonal transport

Grenseoverskridende transport

IOD

Information of delivery – informasjon om at gods er utlevert. Denne informasjonen kan fås via EDI, kundeservice eller ved å spore sendinger på internett

JIT

Se Just in time

Joint venture

Organisasjon som flere har gått sammen om å etablere

Just in time

Japansk filosofi blant annet for lagerbeholdningsbegrensninger

Kabotasje

Utlendinger som får tillatelse til å kjøre transport innenlands i Norge

KAM

Key Account Manager – ansvarlig for nøkkelkunder

Kjølegods

Gods som på senders forlangende skal framføres i kjølevogn eller kjølecontainer

Kolli

En fysisk enhet beregnet for transport, som inneholder en eller flere varer sammenstilt/pakket som en fysisk enhet

Kolliidentifikator

Et referansenummer som unikt identifiserer et enkelt kolli

Kommisjonskjøp

Ikke betalte varer tatt til lager, og som forblir leverandørens eiendom til de er solgt

Kommisjonslager

Å ha andres varer på eget lager. Betales etter uttak

Konnossement

Fraktbrev for sjøtransport

Konsignasjonslager

Varer i kommisjon som betales ved uttak fra lager

Kontraktsstyring

Den del av innkjøpsprosessen der en søker å gjennomføre det som kjøper og selger på et tidligere tidspunkt har blitt enige om

Konvensjonalbot

Dagmulkt ved forsinket levering

Lasting

Oppfylling av gods i transportmiddel

Leasing

Langtidsleie av utstyr som alternativ til kjøp

Ledetid

Gjenanskaffelsestid

Lettgods

Gods under 30 kg

Leveringsbetingelser

Hvem som skal besørge frakt, assuranse og dokumenter hvorfra/til

LIFO

Last inn – first out. Siste kjøpte varer selges/brukes først

Logistikk

Læren om effektive materialstrømmer

Logistikkintegrator

En aktør som kan være leverandør av tjenester i hele verdikjeden. Det vil si tjenester innenfor det fysisk nettverket, innen IKT og innenfor oppgjør/betaling

Lossing

Tømming av gods fra transportmiddel

Maks. kapasitetsutnyttelse

Den til enhver tid lovlige og totale utnyttelse av et transportmiddel

Maksimumslager

Maksimal beregnet lagermengde for en vare

Minimumslager

Sikkerhetslager

Mottakskontroll

Kontroll av mengde og tilstand ved mottak av en forsendelse

Mottaksmelding

Melding fra varemottak om vareankomst med tilstandsinformasjon

Nettverk

itide NETTVERK – dekker alle våre tjenester som produseres via en eller flere av våre terminaler.

Næringsmidler

Type varer en finner i dagligvarebutikk

Offensivt innkjøp

Styrer hva som bør kjøpes nå og senere. Følger med i markedsutviklingen

Oligopol

Konkurransesituasjon med få leverandører

Omekspedisjon

Videre-ekspedisjon av en sending fra et ekspedisjonssted til et annet ekspedisjonssted

Omlast

Laste om for videre distribusjon

Omløpshastighet

Det antall ganger ressursen eller driftskapitalen gjenbenyttes årlig

Områdestasjon

Se Godsterminal

One stop shopping

Filosofien bak, er at du får alt du trenger på ett sted. Kan eksempelvis være 4. parts logistikk firma som håndterer alle dine logistikkaktiviteter

Opprinnelsesbevis

En erklæring som viser hvilket land en vare opprinnelig kommer fra. Har betydning ved fortolling. Opprinnelsesbeviset muliggjør kontroll når en vare går via flere land med forskjellige tollregler

Opsjon

Rett til å få levert

Optimal ordremengde

Mest økonomiske ordremengde i følge gjenbestillings- og lagringskostnader

Ordrereserve

Beholdning av ikke effektuerte bestillinger for en leverandør

Pakkseddel

Varespesifikasjon som følger en forsendelse

Paretos lov

Regel om skjevfordelinger. 20/80 regelen

Pari kurs

Reell verdi = den pålydende

Partigods

Transport av større partier til en og samme mottaker, uten terminalbehandling

Passivt innkjøp

Anskaffelse av det andre rekvirerer

Periodisk lageroppfyllingssystem

Ved dette system sjekkes lagerbeholdningene med faste tidsintervaller, f.eks. ukentlig.Det kvantum som er uttatt i siste periode gjenbestilles, slik at en stadig holder lagerbeholdningen nær opp mot en fastsatt maksimumsbeholdning

Planlagte kjøp

Basert på forutgående behovsvurdering, kombinert med en beregning av faktorer som leveringstider, priser, rabatter, leveringsbetingelser,kvalitet og fraktbetingelser

POD

Proof of delivery – bevis ( i form av signatur/kvittering )på at gods er utlevert. Dette framkommer på fraktbrev eller andre transportdokumenter med signatur, og kan sendes kunden på faks

Priselastisitet

Grad av etterspørselsendring ved prisendring

Privatlevering

Transport av gods fra en bedriftskunde til mottakere med privat adresse

Produktets livssyklus

Produktets situasjonsutvikling fra introduksjon til tilbaketrekk

Rammeavtale

Avtale med en leverandør om leveringsmulighet og betingelser

Rekvisisjon

Beskjed til innkjøp eller lager om å skaffe eller levere

Relasjon

Den strekning som godset framføres over. Denne strekning kan være sammensatt av to eller flere delstrekninger

Samkjøp

Flere kjøpere som går sammen om å gjøre sine innkjøp

Samlast

Sammenstille gods fra forskjellige enheter til en enhet, som igjen sendes til (forskjellige mottakere på) annet sted

Samtaksering

Det å slå sammen flere sendinger til en, slik at de fraktberegnes som en

SCM

Supply Chain Management, eller på norsk – ledelse av forsyningskjeder. SCM innebærer optimalisering av vareflyten, leveringsservice og informasjonsflyten fra leverandør til kunde

SDR

Special Drawing Rights – internasjonal verdienhet opprettet av Det internasjonale valutafond (IMF)

Sending

Ett eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport

Sendingsnummer

Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending

Skoring

Fastgjøring av biler, traktorer o.l. som lastes på vogner

Spedisjon

Spedisjon kommer av det italienske ordet spedire som betyr å sende. I realiteten er spedisjon en formidlingsvirksomhet som består i å ekspedere og motta gods for andre. Herunder bl.a. fortolling, lagring, omlasting og videreforsendelse av gods

Speditør

Transportformidler, som besørger blant annet fortolling, forpassing, omlasting og videretransport

Sporing

Se Track and trace

Strategisk prising

Brukes av leverandører for å øke sin egen konkurranseevne ved å prise et tilbud på en slik måte at det oppfattes som bedre enn det egentlig er

Strekkode

En strekkode er en entydig identifikasjon av en vareenhet

Stykkgods

Stykkgods er fellesbetegnelse på alt gods unntatt partigods.

Terminal

Samlestasjon hvor gods behandles

Terminalarbeider

Godsekspeditør med fagbrev

Terminalbehandling

Terminalbehandling omfatter alle aktiviteter som utføres i en godsterminal. Som for eksempel lasting, lossing, sortering, samling og splitting av enhetslaster, lagring, ekspedisjon, ekspedisjonsmessing behandling av fraktbrev, kontroll m.m.

Terminkjøp

Banken overtar valutarisiko

Termogods

Temperaturregulerte produkter

Tidsgaranti

Garanti på at pakke er framme hos mottaker til avtalt tid

Tollager

Tollager er et privat lager godkjent av tollvesenet for lagring av ufortollet gods

Tolldeklarasjon

Blankettsett i fire deler til bruk ved fortolling av gods fra utlandet

Tollpakkhus

Tollpakkhus er tollvesenets eget lager for lagring av ufortollet gods

Totalbestillingssystem

Systemet går ut på samlet bestilling av hele behovet i en omgang

TPL

Forkortelsen står for Tredjeparts logistikk, og er betegnelsen på aktør som styrer typiske logistikkaktiviteter for andre firmaer

Track and trace

Sporing av pakker via internett eller WAP-telefon

Transittgods

Gods som framføres gjennom et eller flere land før utleveringssted

Transittlager

Lager av ikke fortollede varer for re-eksport

Transportetikett

Merkelapp festet på kolliet med informasjon som sikrer effektiv og sikker transport fra A-B

Transportkapasitet

Angivelse av den største godsmengde som kan framføres med et transportmiddel

Transportkapasitetsutnyttelse

Den prosentvise andel av transportkapasiteten som oppnås i praksis

Transportvei

Strekningen fra godsets sendersted til godsets utleveringssted

Transportør

Firma/enkeltperson som eier transportmiddel

Tredjeparts logistikk

Betegnelse på aktør som styrer typiske logistikkaktiviteter for andre firmaer

TTP

Tiltrodd tredjepart

UN/EDIFACT

Standardiserte meldinger for utveksling av forretningsdata

Underleverandør

Leverandør styrt av kunden, og som arbeider på kundens premisser

Varehotell

Varelager

Varmegods

Produkter som ikke tåler kulde

Viderefrakt

Et fellesbegrep for forfrakt, hovedfrakt, etterfrakt, lokalfrakt eller summen av disse beregnet ved omekspedisjon av innenlands/utenlandsgods

Virkelig vekt

Reell vekt, basert på veiing (kg)

Volumvekt

Er transportbransjens måte å regne om volum til vekt. utregning: Bredde x lengde x høyde i cm, deles på 1000 for å få dm3 (pakkens volum). Volumet deles med en omregningsfaktor (vanligvis 3,5)

WAP

Wireless Application Protocol – teknologi som gir forenklet internett-løsning på mobiltelefonen