Behandling av personopplysninger i Itide AS

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.  Det kan være navn, bilde, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.  

Itide har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi mener det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern. 

Nedenfor vil du finne hvilken informasjon vi samler inn samt hva vi bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

Personvern og sikkerhet

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Itide AS være mottatt direkte fra kunden. Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra kredittopplysningsforetak) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varselet skal inneholde.

Hvis Itide AS ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivillig samt bli informert om hva som er formålet med Itide AS behandling av personopplysningene, og hva opplysningene skal brukes til.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskap/organisasjoner Itide AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Overføring av personopplysninger til Itide AS egne databehandlere anses ikke som utlevering.

Formålet med Itide AS behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Itide AS har påtatt seg for overfor den enkelte kunde. Itide AS behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling. Utover dette behandler Itide AS personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring, forebygging og avdekking av straffbare handlinger.

Bedriftskunderegisteret inneholder opplysninger om kunden som selskapsnavn, adresse og informasjon om kontaktperson hos kunden, opplysninger om hvilke tjenester og produkter bedriftskunden har avtale om.

Itide AS informerer kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold med kunden. Uten samtykke fra kunden vil Itide AS kunne benytte følgende opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Denne type generelle opplysninger vil Itide AS eventuelt innhente fra et kunderegister.

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn det kunden har inngått avtale med Itide AS om, kreves kundens samtykke for å benytte annet enn de generelle kundeopplysningene.

Dersom kunden ønsker det, kan kunden kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed ved å henvende seg til Itide AS.

Itide AS informerer kunden om produkter innen de tjenestekategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold med kunden.  Uten samtykke fra kunden vil Itide AS kunne benytte følgende opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil Itide AS eventuelt innhente fra et kunderegister.

Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen tjenestekategori enn det kunden har inngått avtale med Itide AS om, kreves kundens samtykke.

Kunden vil ved mottak av markedsføringshenvendelser på epost og sms, få mulighet til å melde seg av tjenesten.

Itide AS behandler blant annet personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Itide AS er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Personopplysninger registrert for ovennevnte formål har ikke den enkelte kunde rett til innsyn i, jf. personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f).

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Itide AS, Stokkeveien 120, 3160 Stokke. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Itide AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.