Tolltjenester

Det kan være smart å gjøre seg godt kjent med toll- og avgiftsregler før du handler med andre land.

IMPORT          EKSPORT          DOKUMENTASJON

 Våre løsninger for MVA-beregning

I 2017 ble det foretatt regelendringer som flyttet ansvaret for innkreving av import-MVA fra Tolletaten til Skatteetaten. Itide tilbyr løsninger som forenkler beregning, rapportering og innbetaling av merverdiavgift. 

Hvordan komme i gang med toll

For at fortollingen skal gå så raskt og effektivt som mulig trenger du kanskje å vite litt mer om hvilke regler som gjelder og hvordan fortollingsdokumentasjon som kreves.

Her får du noen tips til hvordan du kan komme i gang

 Import og fortolling

Alle varer som innføres til Norge fra utlandet må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet. Kunnskap om tollbestemmelser er avgjørende for en korrekt og smidig innførsel av varer til Norge.

Skal du importerer varer, kan Itide ta seg av transporten og fortollingen for bedriften din. Det er spesielt tre tilfeller hvor forsendelser inn til Norge skal importfortolles, disse er:

  • Varer over NOK 350. Sendinger fra utlandet med vareverdi fra og med NOK 350 inkludert frakt og forsikring. Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og andre restriksjonsbelagte varer uansett verdi er unntatt avgiftsfrihet
  • Midlertidig import. Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
  • Gjeninnførsel til Norge. som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

Fortolling

Ved import kan du velge om varen skal fortolles eller legges inn på eget tollager. Innlegg av ufortollede varer på tollager, kan være aktuelt i de tilfeller varen skal gjenutføres eller at varen ønskes fortollet på et senere tidspunkt.

Vi har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer. Dette innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers eller mottakers lager under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direktekjørte varer merkes med «ufortollet vare», og skal ligge urørt på lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å sikre at varen er fortollet før den tas i bruk!

Kvalitet på fortolling avhenger av at faktura som følger sendingen er tilfredsstillende. Dette kan du lese mer om under avsnittet Fortollingsdokumentasjon på denne siden.

Importavgifter

Ved fortolling av varen stilles den til fri disposisjon for vareeier. Samtidig som varen fortolles, beregnes toll- og særavgifter. Foretak som er særavgiftsregistrert får ikke beregnet særavgifter, men skal rapportere dette selv til Skatteetaten. Avgiftene kreves opp enten via tollkreditt eller ved kontantbetaling. Når det gjelder merverdiavgift ved innførsel skal mva-registrerte foretak selv beregne mva og rapportere denne i mva-oppgaven til Skattemyndigheten.  Itide tilbyr nye tjenester for å hjelpe våre kunder med mva-beregning. Når det gjelder foretak som ikke er mva-registrert som for eksempel organisasjoner, skoler, idrettslag, vil alle importavgifter inkl. mva beregnes ved tolldeklareringen og kreves opp ved kontantbetaling/dagsoppgjør.

Vi anbefaler tollkreditt ved import av toll- og særavgiftsbelagte varer da dette bidrar til en rask og enkel fortolling av varer.

Tollkreditt

Norske firmaer kan søke Skatteetaten om å få innvilget kreditt for toll og avgifter og unngår å betale importavgifter på stedet. En avtale om tollkreditt er hensiktsmessig for de kunder som importerer toll og særavgiftsbelagte varer. Tollkreditt er en avtale mellom Skatteetaten og vareeier. Elektronisk kontoutskrift, samt vedlegg til avstemming av regnskap, hentes i Altinn cirka den 2. i hver måned.

Ved å melde inn din bedrifts tollkredittkontonummer til Itide vil importavgifter for ettertiden belastes din bedrift via din tollkredittavtale.

Les mer om og søk om tollkreditt

Dagskreditt/kontantbetaling

Merverdiregisterte foretak som importerer toll- og særavgiftsbelagte varer og som ikke innehar egen tollkreditt kan benytte Itide sin dagskreditt hos myndighetene. Det samme gjelder foretakskunder som ikke er mva- registrert, men som skal betale import- mva, eventuelt toll og andre avgifter. Avgiftene kreves normalt innbetalt før sendingen fortolles i TVINN. Fortolling på vår dagskreditt betyr en mer arbeidskrevende transaksjon for oss og gir en merkostnad (utleggsprovisjon) som belastes importør.

Her kan du se hva Tollvesenet skriver om varer inn til Norge.

 Eksport og fortolling

Når en vare skal sendes ut av Norge, er det viktig å sørge for at de tollmessige prosesser og krav er fulgt. Det er viktig at eksportøren setter seg inn i reglene for eksport fra Norge, og i tillegg kreves det at man må kjenne til og følge regelverket for import til mottakerlandet.

Skal du eksportere varer kan itide besørge transport, samt tilby deg ekspertise på fortolling og utføre andre tolltjenester. I følgende tilfeller skal forsendelser ut av Norge eksportfortolles:

1. Høy vareverdi. Alle forsendelser med vareverdi over NOK 5000

2. Midlertidig utførsel. Alle forsendelser som krever midlertidig utførsel, for eksempel varer sendt til reparasjon i utlandet og som skal returneres til Norge

3. Gjenutførsel. Alle gjenutførsler av varer som har vært midlertidig innfortollet i Norge

Vær oppmerksom på at vareforsendelser med vareverdi under NOK 5000 likevel skal fortolles hvis varen er restriksjonsbelagt.

En vare kan ikke sendes ut av Norge før Tollvesenet har gitt tillatelse til dette. En tillatelse til eksport gjøres ved at varen tollekspederes elektronisk i Tollvesenets fortollingssystem TVINN. En bekreftet tilbakemelding fra Tollvesenet gir tillatelse til at selve forsendelsen av varen kan starte.

Skal bedriften din sende varer til Svalbard og Jan Mayen, er det viktig å vite at selv om områdene tilhører Norge, regnes de som tollmessig utland og det kreves fortollingsdokumentasjon på lik linje som annen eksport.

Tolldokumenter til land utenfor Skandinavia må fylles ut med engelsk tekst.

Viktig dokumentasjon for eksportøren

Skal varene dine bli fraktet ut av Norge uten forsinkelser, må ansvarlig eksportør merke og adressere forsendelsene riktig og sende oss korrekt fortollingsdokumentasjon. Deretter tar vi oss av fortollingsarbeidet og sørger for at varene dine blir eksportdeklarert.

Dokumenter som eksportør skal kunne vise frem for eksportfortolling er:

  • Handelsfaktura skal alltid følge sendingen
  • Opprinnelsesdokumentasjon (opprinnelsesbevis, fraktbrev(EUR1/fakturaerklæring))
  • Proformafaktura benyttes bare i særskilte tilfeller

Så snart varene er eksportdeklarert, sendes fortollingspapirene til eksportøren, og eksportøren har en oppbevaringsplikt på 10 år. Fortollingspapirene er viktig når det skal søkes om avregning av moms hos Skatteetaten (dokumentasjonskrav ifølge merverdiavgiftsloven).

I avsnittet Fortollingsdokumentasjon finner du mer informasjon om de dokumentene som kreves for å eksportere varer til utlandet.

Særskilt tillatelse

For en del produkter, slik som næringsmidler, fiskeprodukter og høyteknologiske varer av militær og strategisk betydning, kreves eksportgodkjenning (særskilt tillatelse), innen varene kan fraktes ut fra Norge.

Skal du sende varer til Norges viktigste samarbeidspartnere i EU, EFTA, USA, Kina og Japan, kreves det vanligvis ikke særskilt utførselstillatelse fra Utenriksdepartementet.

Ulike land har ulike regler for i hvilke tilfeller utførelseslisens kreves. Bedriften din har som eksportør alltid ansvaret for å finne ut hvilke regler som gjelder noe som betyr at dere må vite hvilke varer som er forbudt å selge og hvilke som er underlagt lisensplikt.

Internasjonale handelsrestriksjoner

En del land er underlagt internasjonale handelsrestriksjoner, dette kan endres fortløpende og hold deg derfor alltid oppdatert på gjeldende restriksjoner.  Finn ut om varen du skal eksportere har handelsrestriksjoner.

Eksportforbud kan også gjelde for visse varegrupper i henhold til Utenriksdepartements regler.

Se hva Tollvesenet skriver om Varer ut av Norge.